1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله هشتم: Karlshorts Command post

مرحله هشتم: Karlshorts Command post

رفتن به ساختمان روبروی نیروهای دشمن و برداشتن آرپی جی و نابودی تانک اولین کاری است که باید انجام دهید. برای نابود کردن تانک می توانید به مخزن سوخت آن هم شلیک کنید چون در حال حرکت است، کار بسیار سختی است. سپس به سمت ساختمان مقابل که نیروهای دشمن در آن مستقر بودند حرکت کنید و بعد از نابودی پیاده نظام دشمن وارد زیر زمین ساختمان شوید. در آنجا یا تعداد زیادی از نیروهای دشمن روبرو می شوید. نابودشان نموده و در آخر فرمانده آنها را از بین ببرید. او دارای اطلاعات بسیار مهمی است که شما آنها را بدست آوردید. از همان مسیری که وارد شده بودید بازگردید. زمانی که از ساختمان خارج می شوید اطرافتان پر از نیروهای تک تیرانداز دشمن است. پس از نابودی همه آنها، این مرحله پایان می یابد.