1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله ششم: ST. Oltbartus Church

مرحله ششم: ST. Oltbartus Church

استفاده از ناقوس کلیسا برای شلیک کردن با تفنگ دوربین دار برای پوشاندن صدای شلیک. منجر کردن ۲ تانک واقع در خیابان، رفتن به بالای کلیسا و تعویض تفنگ دوربین دار با قوی تر، نابودی سربازان آلمانی در محدوده ی اطراف کلیسا، پایین آمدن و نابودی خودروهای سنگین و زرهی آلمانی که مخزن خودروی آلمانی جلوی آن قرار دارد، از جمله کارهایی است که باید در این قسمت انجام دهید. در انتها از همان راهی که بالا آمدید بازگردید و از کلیسا خارج شوید تا مرحله به پایان برسد.