1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله دهم: Kopenick Launch site

مرحله دهم: Kopenick Launch site

پیاده نظام دشمن را نابود کرده و وارد راههای زیرزمینی شوید. به سمت پدافند موشکی دشمن حرکت کنید. هدف اصلی شما جلوگیری از پرتاب موشک است. باید موشک را قبل از پرتاب منفجر کنید. در مقابل گلوله های دشمن مقاومت کنید. تا زمانی که موشک به صورت عمودی از سطح زمین قرار بگیرد. حال به نقطه ای که به رنگ قرمز روی بدنه موشک قرار گرفته شلیک کنید تا موشک نابود گردد.