1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله اول: Prologue

مرحله اول: Prologue

این مرحله با بخش راهنمای بازی همراه می باشد. پس از پایان بخش راهنما، اولین ماموریت شما از بین بردن یک جاسوس و یک افسر آلمانی است. پس از نابودی این دونفر از همان مسیر که در بخش راهنما وارد شده بودید، بازگردید. به خاطر برتری تعداد دشمن سعی کنید تا حد ممکن از درگیری رودررو خودداری کنید ولی در صورت لزوم از مسلسل استفاده کرده و به دشمن شلیک کنید (با شلیک به مخزن سوخت خودروهای دشمن که با درب قرمز مشخص شده می توانید انفجار ایجاد کنید که موجب نابودی دسته جمعی دشمنان می شود.)