1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای مصر – تجهیزات زرهی

نیروهای مصر – تجهیزات زرهی

۱۷- Onagers
این منجنیق بزرگ که برای تخریب مواضع دشمن از آن استفاده می شود قادر است قطعات بزرگ سنگ را تا فاصله نیم مایلی پرتاب کند. از آن برای پرتاب سنگهای کوچکتر و آتشزا برای مقابله با نیروها و پرتاب لاشه حیوانات مریض برای شیوع بیماری در شهرهای دشمن به کار گرفته می شود. هزینه ساخت آن نیز نسبتاً پایین است.