1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Operation Sledgehammer

Operation Sledgehammer

“تراویس” به “اسکارکی” شلیک می کند.

پس از مشاهدۀ فیلم با استفاده از دکمۀ Space خود را آزاد کنید.

میتوانید با فشردن زنگ خطر و مخفی شدن، لباس یکی از افسران پلیس را از آن خود کنید.

با توجه به استراتژی خود، به سمت میز پذیرش حرکت نموده و اسلحه های خود را بردارید.

پس از مشاهده فیلم، باید از بین نیروهای دشمن عبور کرده و خود را به مکان مشخص شدۀ روی نقش برسانید.

سپس با استفاده از قابلیت instinct ، رد خون “اسکارکی” را دنبال نمایید.

مسیر خون را تا انتها دنبال کرده تا به کلیسا برسید.

وارد کلیسا شده و با استفاده از قابلیت Point Shooting او را از بین ببرید.