1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Dexter Industries

Dexter Industries

هدف اولیۀ این مرحله، نفوذ به درون کارخانه “دکستر” می باشد.

با توجه به استراتژی خودتان، به سمت مکان مشخص شدۀ روی نقشه حرکت نموده و از درب انتهایی این بخش خارج شوید.

در بخش بعد نیز همین کار را تکرار کرده تا به قسمت بعدی برسید.

حال درون معدن قرار دارید.از بین نگهبانان معدن عبور نموده و خود را به موقعیت مشخص شدۀ روی نقشه برسانید.

حال، ابتدا اهرم سمت راست را فعال نموده،سپس از پله ها آمده و پنل را فعال کنید.

  

در نهایت، وارد آسانسور شده و از بخش خارج شوید. به راه خود ادامه داده و از پل عبور نمایید. در این قسمت نیز با توجه به استراتژی خود، به سمت اتاق پذیرش و مقصد معین شده، حرکت کنید.

حال به سمت مکان تعیین شده به راه افتاده و وارد آسانسور شوید.