1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Death Factory – Part I

Death Factory – Part I

“تراویس” ( مافوق ۴۷ ) ،گروهی از زنان راهبه را برای کشتن ۴۷ به خدمت می گیرد.

هدف اولیۀ این بخش، نفوذ به درون کارخانه می باشد.

ابتدا به سمت اتاق بازجویی حرکت نموده و از روی میز کارت امنیتی را بردارید.سپس از درب سمت چپ عبور کرده و خود را به زنگ خطر برسانید.

  

حال زنگ خطر را فعال نموده و کاورگیری کنید.سپس وارد اتاق بازجویی شده و از روی میز اسناد را بردارید.حال به اتاق قبلی بازگشته و با استفاده از رایانه، درب را باز نمایید.

از درب عبور کرده و مسیر را دنبال کنید.سپس از آسانسور استفاده نمایید.

در این بخش می بایست “دکتر گرین” را از بین ببرید.

خود را به موقعیت مشخص شدۀ روی نقش برسانید و سیستم امنیتی را غیرفعال نمایید.

از بین بردن “دکتر گرین”:

طبق معمول، برای کشتن وی راه های متفاوتی وجود دارد. یکی از راه حل ها به صورت زیر می باشد:

سنسور را از روی قفسه برداشته ، و روی مین روی میز قرار دهید.

  

سپس به سمت درب خروجی حرکت کنید.

در بخش بعدی نیز ابتدا سیستم امنیتی را غیرفعال نموده و از درب خروجی، عبور نمایید.