1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای صفحه کلید

راهنمای صفحه کلید

کلید عملکرد
 حرکت به جلو / عقب / چپ / راست
کلید عملیاتی
برداشتن اشیاء
کاورگیری
برداشتن / حرکت دادن اجساد
جنگ تن به تن
تغییر/ تعویض لباس
گروگان گرفتن / وانمود به تسلیم شدن
دویدن / متمرکز کردن نشانه گیری
نشانه گیری
شلیک / حمله
مخفی / ظاهر کردن سلاح
تعویض سلاح / بزرگنمایی ( اسلحه دوربین دار )
بارگذاری سلاح
قابلیت Instinct
تغییر زاویۀ دید
چمباتمبه زدن
نصب / برداشتن صدا خفه کن
انداختن اشیاء
علامت گذاری هدف