1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. درجه سختی

درجه سختی

 در بازی Hitman Absolution ، پنج نوع درجۀ سختی وجود دارد.

مدهای Easy و Medium ویژه افراد تازه کار و مدهای Hard ، Expert و Purist مخصوص افراد حرفه ای می باشد.بدیهی است هرچه میزان سختی بازی بیشتر باشد، سطح achievement های کسب شده نیز بالاتر خواهد بود.

انتخاب میزان سختی بازی، بسته به علاقه شماست. در هر بار آغاز جدید ، فرصت انتخاب هریک از مدهای فوق وجود دارد.همچنین تغییر مد سختی، در حین بازی نیز وجود دارد.

نکته: در حین تغییر “میزان سختی” بازی ، به دو نکتۀ زیر توجه کنید:

۱ )  تغییر میزان سختی بازی، به معنای ادامه دادن بازی ، از آخرین “چک پوینت” می باشد.

۲ ) به تناسب انتخاب درجۀ سختی جدید، از بدست آوردن برخی از achievement ها محروم خواهید شد.

در جدول زیر،تفاوت بین مدهای گوناگون بازی را مشاهده می کنید:

Professional

Enhanced

Purist

Expert

Hard

Normal

Easy

قابلیت “چک پوینت” ندارد

قابلیت “چک پوینت” ندارد

قابلیت “چک پوینت” دارد

قابلیت “چک پوینت” دارد

قابلیت “چک پوینت” دارد

قابلیت instinct ندارد

قابلیت instinct ندارد

قابلیت instinct ندارد

قابلیت instinct ندارد

قابلیت instinct دارد

بیان نکات قابلیت instinct وجود ندارد

بیان نکات قابلیت instinct وجود ندارد

بیان نکات قابلیت instinct وجود ندارد

بیان نکات قابلیت instinct وجود دارد

بیان نکات قابلیت instinct وجود دارد

تعداد دشمنان بسیار زیاد است

تعداد دشمنان بسیار زیاد است

تعداد دشمنان زیاد است

تعداد دشمنان متوسط است

تعداد دشمنان کم است

سرعت عمل دشمنان بسیاربالاست

سرعت عمل دشمنان بسیاربالاست

سرعت عمل دشمنان خوب است

سرعت عمل دشمنان متوسط است

سرعت عمل دشمنان کم است

امکان پر شدن قابلیت instinct وجود ندارد

امکان پر شدن قابلیت instinct وجود ندارد

امکان پر شدن قابلیت instinct وجود ندارد

امکان پر شدن قابلیت instinct وجود دارد

امکان پر شدن قابلیت instinct وجود دارد