1. خانه
  2. مستندات
  3. Call of Duty : Modern Warfare 3
  4. راهنمای صفحه کلید

راهنمای صفحه کلید

عملکرد    کلید
حرکت به سمت جلو W
حرکت به سمت چپ    A
حرکت به سمت عقب    S
حرکت به سمت راست    D
پرتاب نارنجک G/چرخ میانی ماوس
پرتاب فلش بنگ Q
استفاده از دوربین دید در شب N

برای برداشتن و استفاده از اشیا
F
برای پریدن / جهت ایستادن در صورتیکه نیم خیز یا دراز کشیده باشید Space
برای استفاده از چاقوی همراه/در صورت استفاده از اسلحه تک تیر انداز برای زوم کردن برروی اهداف استفاده می شود. E
هنگام حرکت به شما در دویدن کمک می کند / هنگام استفاده از دوربین سلاح تک تیر انداز برای حبس نفس و در نتیجه تمرکز بهتر برروی هدف استفاده می شود.
Shift
با راست کلیک در صورت داشتن اسلحه می توانید بهتر نشانه بگیرید.
راست کلیک
خشاب گذاری مجدد سلاح مورد استفاده    R
حالت ایستادن را به نیم خیز تغییر می دهد C
حالت ایستادن را به دراز کشیدن تغییر می دهد
Ctrl
برای تیر اندازی
چپ کلیک
تغییر سلاح و انتخاب دومین سلاح همراه
۱ و ۲
استفاده ثانویه از سلاح همراه
۳
در صورت وجود برای استفاده از تجهیزات همراه ۴