1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل چهارم:Written in stone

فصل چهارم:Written in stone


حومه آینت هوون، هلند – ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۴


ماموریت اول: قرار ملاقات جلوی کلیسا

نقشه:
۱- موقعیت شما
۲- ورودی گورستان
۳- واحدهای دشمن
۴- مکان قرار گیری MG42
۵- گذرگاه کوچه
۶- واحدهای دشمن
۷- مقصد


ماموریت دوم: از بین بردن تک تیرانداز

این مرحله از بازی نیازی به نقشه ندارد.


ماموریت سوم: انهدام کامیون های آلمانی


نقشه اول:

۱- موقعیت شما
۲- پوشش جوخه تحت فرمان
۳- اولین کامیون
۴- به سمت کوچه
۵- دیوار آجری
۶- مکان MG
۷- مرحله دوم نقشه

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- ورود به ساختمان سمت راست
۳- پوشش مناسب
۴- سومین کامیون
۵- کامیون چهارم
۶- واحدهای دشمن
۷- مقصد


ماموریت چهارم:انهدام مهمات ذخیره آلمان

۱- واحدهای دشمن
۲- اولین Kilroy
۳- مسیر منتهی به مقصدتان
۴- انبار مهمات
۵- منطقه غافلگیر کردن دشمن
۶- سربازان دشمن
۷- یافتن ذخیره مهمات

ماموریت پنجم: انهدام ایستگاه رادیویی
۱- موقعیت شما
۲- پوشش جوخه
۳- واحدهای دشمن
۴- دیوار آجری بزرگ
۵- مکان MG
۶- دیوار شکسته
۷- تعداد زیادی از نیروهای دشمن
۸- دومین Kilroy
۹- ورودی ساختمان اصلی

 


ماموریت ششم:تخریب توپ ۸۸

۱- موقعیت شما
۲- کوچه کناری سمت چپ
۳- گذرگاه منتهی به شمال
۴- دومینRecon
۵- توپ ۸۸
۶- واحدهای دشمن
۷- رسیدن به نقطه بعد


ماموریت هفتم: تخریب توپ ۸۸

۱- موقعیت نقشه
۲ جاده منتهی به ساختمان شرقی
۳- نیروهای دشمن
۴- برخورد به مانع وسط جاده
۵- جاده منتهی به ساختمان غربی
۶- سومین Kilroy
۷- دیوار شرقی ساختمان
۹- توپ