1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل پنجم:Operation Garden

فصل پنجم:Operation Garden


آینت هوون، محدوده صنعتی – ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۴

ماموریت اول: برقراری امنیت در طبقه اول

۱- موقعیت شما
۲- پوشش اعضا جوخه
۳- اولین Recon
۴- سربازان دشمن
۵- توپ های دشمن
۶- مکان MG
۷- گذرگاه باریک
۸- اولین Kilroy
۹- مقصد

ماموریت دوم: برقراری امنیت در طبقه دوم
نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش اعضا جوخه تان
۳- دومین Kilroy
۴- واحد دشمن
۵- تیم بازوکای دشمن
۶- غافلگیر کردن نیروهای دشمن
۷- انبار مهمات
۸- پوشش جوخه
۹- رفتن به نقطه بعد

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- دومین Recon
۳- نقاط پوشش جوخه تان
۴- راهروی بلند
۵- تیم مجهز به بازوکای دشمن
۶- واحدهای دشمن
۷-پنجره
۸- واحدهای دشمن
۹- مقصد


ماموریت سوم: پشتیبانی از سقف
۱- موقعیت شما
۲- از پا درآوردن تک تیرانداز دشمن
۳- ذخیره مهمات
۴- سومین Kilroy


ماموریت چهارم: حفاظت از پیتر
۱- موقعیت شما
۲- اهداف مهم در مرحله اول کار
۳- اهداف مهم در مرحله دوم کار
۴- اهداف مهم در مرحله سوم کار

 


ماموریت پنجم: نابود سازی ضد هوایی های دشمن

۱- موقعیت شما
۲- ضد هوایی ها
۳- نیروهای دشمن مجهز به دشمن
۴- مقصد


 

ماموریت ششم: نجات پیتر
این مرحله نیازی به نقشه نداشته و به راحتی می توانید آن را به پایان برسانید.