1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل هفتم: The Rabbit Hole

فصل هفتم: The Rabbit Hole


آینت هوون شمالی – ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۴

ماموریت اول: از بین بردن گشتی های آلمانی
۱- موقعیت شما
۲- اولین گشتی
۳- کلبه کوچک
۴- ذخیره مهمات
۵ نقاط پوشش در دسترس
۶- نیروهای دشمن
۷- ورودی اصلی بیمارستان

 


ماموریت دوم:  بیمارستان

این ماموریت به نقشه نیازی ندارد.

ماموریت سوم: در جستجوی فرانکی

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- شکاف در دیوار
۳- ذخیره مهمات
۴- اولین Kilroy
۵- موقعیت بعد

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- مانعی که از آنجا می توانید دشمن را هدف قرار دهید.
۳- ذخیره مهمات
۴- ورودی اصلی اتاق شمالی
۵- پنجره ها
۶- دومین Kilroy
۷- سوراخ بزرگ روی دیوار
۸- دیوار چوبی و حرکت به نقطه بعد
۹- اولین Recon

نقشه سوم:
۱- موقعیت شما
۲- خروج از تونل
۳- ذخیره مهمات
۴- نیروهای دشمن
۵- سومین Kilroy
۶- دومین Recon
۷- موقعیت بعد

نقشه چهارم:
۱- موقعیت شما
۲- ذخیره مهمات
۳- مخفیگاه
۴- موقعیت بعد

نقشه پنجم:
۱- موقعیت شما
۲- شکاف بزرگ در دیوار
۳- گذرگاه
۴- مقصد

ماموریت چهارم: خروج از بیمارستان
این مرحله به نقشه نیازی ندارد.