1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل هشتم:Black Friday

فصل هشتم:Black Friday


جنوب ویگل، هلند – ۲۲ سپتامبر ۱۹۴۴
ماموریت اول: برقراری امنیت میدان شهر
۱- موقعیت شما
۲- لانه MG
۳- مخفیگاه (قسمت شمالی)
۴- سربازان دشمن
۵- مخفیگاه (قسمت جنوبی)
۶- اولین Recon
۷- ورود به ساختمان جنوبی


ماموریت دوم: انهدام توپ دشمن

۱- موقعیت شما
۲- ذخیره مهمات
۳- پوشش مناسب برای جوخه
۴- اولین Kilroy
۵- پوشش مناسب برای تیم بازوکا
۶- مکان مسلسل MG42
۷- ضدهوایی (هدف اصلی)
۸- پوشش مناسب برای جوخه
۹- واحدهای دشمن


ماموریت سوم: پاکسازی شهرداری

۱- موقعیت شما
۲- ذخیره مهمات
۳- مخفی گاه
۴- خروج از ساختمان جنوبی
۵- دومین Kilroy
۶- ورود به ساختمان شهرداری
۷- مقصد


ماموریت چهارم: انهدام تانک های دشمن

۱- موقعیت شما
۲- سربازان دشمن
۳- دیدن اولین تانک
۴- دومین Recon
۵- راه دومین تانک
۶- سومین Kilroy
۷- دومین تانک

ماموریت پنجم: نابودی تانک ها و ضدهوایی ها

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- تیم بازوکای دشمن
۳- تانک آلمانی
۴- جاده جنوبی
۵- تیم بازوکای دشمن
۶- توپ
۷- نقطه بعد

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲-تیم بازوکای دشمن
۳- تانک آلمانی