1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل نهم: Hell’sHigh way

فصل نهم: Hell’sHigh way


جنوب اودن، هلند – ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۴

ماموریت اول: نابودی توپ ۸۸ دشمن
۱- موقعیت شما
۲- واحدهای دشمن
۳- لانه MG
۴- کانال بلند
۵- توپ (هدف اصلی)
۶- اولین Kilroy
۷- ذخیره مهمات
۸- مقصد

ماموریت دوم: پاکسازی کانال
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- واحدهای دشمن
۴- نیروهای دشمن روی پل
۵- مقصد

ماموریت سوم: انهدام توپ ۸۸
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- درخت
۴- مکان MG و اولین Recon
۵- نرده چوبی
۶- ورودی انبار غله
۷- ذخیره مهمات
۸- دومین Kilroy
۹- توپ

 

ماموریت چهارم: نابودی تانک
۱- موقعیت شما
۲- به سمت کوچه
۳- مخفی گاه
۴- واحدهای دشمن
۵- سربازان دشمن
۶- نقطه مناسب برای حمله به تانک

ماموریت پنجم: رسیدن به ایستگاه قطار
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- سربازان دشمن
۴- مکان MG

ماموریت ششم: حفظ خط آهن
۱- موقعیت شما
۲- جوخه حمله
۳- سومین Kilroy
۴- ذخیره مهمات
۵- نابودی تانک
۶- نقطه مناسب برای نابودی اولین تانک
۷- دشمنان
۸-  نقطه مناسب برای نابودی دومین تانک
۹- نقطه مناسب برای نابودی سومین تانک