1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل ششم:Baptism of Fire

فصل ششم:Baptism of Fire

آینت هوون شرقی، هلند – ۱۹  سپتامبر ۱۹۴۴

ماموریت اول: ملاقات با دومین جوخه

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- اولین Recon
۳- ساختمان کوچک
۴- واحدهای دشمن
۵- دومین Recon
۶- مرحله بعد نقشه

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- واحدهای دشمن
۴- اولین Kilroy
۵- سربازان دشمن
۶- غافلگیری سربازان
۷- مقصد


ماموریت دوم: فرار از پناهگاه
۱- موقعیت شما
۲- مقصد


ماموریت سوم:جنگ در ویرانه ها

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای افرادتان
۳- واحدهای دشمن
۴- غافلگیر کردن دشمن
۵- ورودی انبار دوم
۶- نیروهای دشمن
۷- مکان مسلسل MG
۸- دومین kilroy
۹- حرکت به موقعیت بعدی

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه تان
۳- ورود به ساختمان جنوبی
۴- غافلگیری نیروهای دشمن
۵- ورود به ساختمان شمالی
۶- ذخیره مهمات
۷- مکان مسلسل
۸- مقصد

ماموریت چهارم: دفع ضد حمله آلمانها
انجام این ماموریت به نقشه نیازی ندارد.

ماموریت پنجم: نجات استرالیایی ها
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه تان
۳- نقاط پوشش در دسترس
۴- پوشش مناسب برای جوخه تان
۵- نقاط پوشش در دسترس
۶- نیروهای دشمن
۷- لانه MG42
۸- پنجره
۹- مقصد

ماموریت ششم: پیدا کردن فرانکی
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه تان
۳- واحدهای دشمن
۴- سومین Kilroy
۵- مقصد

(توجه به این نکته ضروی است که سرعت عمل در این مرحله از کار خیلی مهم است . چراکه در صورت تاخیر بیکر در آتش سوخته و از بین می رود. مقصد همان پنجره است که باید از آن خود را بیرون پرتاب کنید تا داخل آب بیفتید.)