1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل سوم: Five_oh_Sink

فصل سوم: Five_oh_Sink


سان شمالی، هلند – ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۴

 

 

ماموریت اول: جستجو در شهر


نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- اولین Recon
۳- پوشش جوخه
۴- مسیر جایگزین به مقصد
۵- غافلگیر کردن نیروهای دشمن

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- نقطه قرار گیری تیم بازوکا
۳- نیروی دشمن نزدیک فنس
۴- ورودی انبار غله
۵- نیروهای دشمن
۶- مقصد


ماموریت دوم: یافتن مسیر جایگزین

۱- موقعیت شما در نقشه
۲- تعیین جا برای مسلسل MG42
۳- پوشش جوخه
۴- مکان اشغال شده توسط نیروهای آلمانی
۵- پوشش منطقه در نزدیکی کامیون
۶- غافلگیر کردن نیروهای دشمن
۷- پوشش افراد جوخه
۸- انبار مهمات
۹- مقصد


ماموریت سوم: پاکسازی لانه دشمن
در این مرحله به نقشه نیازی ندارید.

ماموریت چهارم: حفظ امنیت آسایشگاه
۱- موقعیت شما
۲- پل کوچک
۳- پوشش اعضای جوخه
۴- مکان MG42
۵- منطقه اشغال شده توسط نیروهای دشمن
۶- غافلگیر کردن دشمن
۷- مقصد

 

ماموریت پنجم: ملاقات با هارتسک

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش افراد جوخه
۳- برج
۴- توپ
۵- پوشش افراد
۶- واحدهای دشمن
۷- مرحله دوم از ماموریت

 

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- ورود به ساختمان سمت چپ
۳- پوشش جوخه
۴- ورود به ساختمان سمت راست
۵- کوچه تاریک کوچک
۶- سربازان دشمن
۷- غافلگیر کردن سربازان دشمن
۸- مکان مسلسل MG42
۹- مقصد

ماموریت ششم:انهدام ضدهوایی ۸۸
۱- موقعیت شما
۲- ایستگاه مسلسل خودکار
۳- دومین Recon
۴- سومین kilroy
۵- پوشش اعضای جوخه
۶ – پوشش مناسب
۷- واحدهای دشمن
۸- ضد هوایی ۸۸