1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل دوم:Operation MARKET

فصل دوم:Operation MARKET

شمال سان، هلند – ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۴

ماموریت اول: مکان مقاومت هلند

۱- آغاز ماموریت
۲- انبار مهمات
۳- مقصد


ماموریت دوم: از بین بردن نیروهای گشتی آلمانی
۱- آغاز مرحله
۲- پوشش و سنگر گرفتن
۳- مواجهه با اولین گروه سربازان دشمن

۴- روبرو شدن با دومین گروه از سربازان
۵- رفتن به سمت کوچه
۶- رسیدن به ساختمان بزرگ
۷- مقصد


ماموریت سوم:پاکسازی مزارع از وجود آلمانی ها
۱- موقعیت شما
۲- اولین نقاشی Kilroy
۳- اولین نقطه جستجو
۴- سنگر گرفتن
۵- گذرگاه بدون محافظ
۶- تصرف ساختمان


ماموریت چهارم: پاکسازی آلمانی ها از خانه روستایی

۱- موقعیت شما
۲- پوشش منطقه برای جوخه
۳- گذرگاه کوچک
۴- کیسه ای شنی
۵- گروهی از سربازان دشمن
۶- کیسه های شنی
۷- ورود به ساختمان جنوبی


ماموریت پنجم:دفع ضد حمله آلمانها
این ماموریت به نقشه نیازی ندارد.

ماموریت ششم: گشت در منطقه فرود
۱- موقعیت شما
۲- مقصد


ماموریت هفتم: دفاع از محل سقوط هواپیماهای بی موتور

نقشه اول:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش افراد
۳- حصارهای چوبی
۴- کلبه کوچک
۵- یافتن Kilroy
۶- کیسه های شنی
۷- منطقه بعدی

 

نقشه دوم:
۱- موقعیت شما
۲- کلبه و تک تیر انداز
۳- شکستگی شرقی
۴- شکستگی غربی
۵- دومین نقطه Recon
۶- مهمات


ماموریت هشتم: ملاقات با هارتسک

۱- موقعیت شما
۲- مقصد