1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل دهم:Tooth and Nail

فصل دهم:Tooth and Nail


شرق کورینگ، هلند – ۲۶ سپتامبر ۱۹۴۴
ماموریت اول: نابودی توپ های ۸۸نقشه ۱:
۱- موقعیت شما
۲- نقطه بعد

نقشه ۲:
۱- موقعیت شما
۲و۳- پوشش مناسب برای جوخه
۴- اولین Recon
۵-۸- پوشش مناسب برای جوخه
۹- اولین توپ

نقشه ۳:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- مکان مسلسلMG
۴- دومین توپ
۵- گذرگاه نزدیک رودخانه
۶- ذخیره مهمات
۷- پل کوچک
۸- اولین Kilroy
۹-نقطه بعد

نقشه ۴:
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳-نقطه مناسب برای حمله به نیروهای دشمن
۴- مسیر رسیدن به توپ
۵- سومین توپ
۶- مکان MG
۷- کلبه کوچک
۸- چهارمین توپ

ماموریت دوم: نابود ساختن توپ ۸۸
۱- موقعیت شما
۲- پوشش مناسب برای جوخه
۳- مکان MG و مخفی گاه
۴- دومین Kilroy
۵- پوشش مناسب برای جوخه
۶- مکان MG
۷- توپ
۸- سومین Kilroy
۹- جاده منتهی به هدف بعد

ماموریت سوم: نابودی تانک ها و ضد هوایی ها
۱- موقعیت شما
۲- تیم بازوکای دشمن
۳- تانک های آلمانی
۴- توپ

ماموریت چهارم: ملحق شدن به لشکر ۵۰۶
۱- موقعیت شما
۲- توپ
۳- تیم بازوکای دشمن
۴- دومین Recon
۵- مقصد